1. Het Privacybeleid van Closure


Dit is het Privacybeleid van Closure B.V. (hierna te noemen “Closure”, “wij,” “ons” of “onze”), gevestigd te Stationsplein 45 - A7.209, 3013 AM Rotterdam. Closure is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70792828.
Closure respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze service transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig.
Ons Privacybeleid legt uit hoe wij persoonsgegevens verwerken in relatie tot onze website www.closure.nl en applicatie app.closure.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Zie onder punt 2 een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en alle bezoekers van onze website.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


We verzamelen de volgende gegevens:
Contact- en identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer.
Gegevens inzake uw online account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich registreert voor een Closure account. Verder vragen wij bij registratie ook om het uploaden van een overlijdensakte en een machtiging van Closure;
Elektronische gegevens, gegevens die automatisch worden verzameld bij het bezoeken van onze website via uw browser of mobiele apparaat (zoals bijvoorbeeld uw IP-adres) of door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie;
Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, factuurgegevens en uw keuze voor de wijze van betaling;
De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail of telefonisch contacteert.

3. Hoe gebruiken wij deze gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
Wij verzamelen en verwerken om de diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en om onze (financiële) administratie te verzorgen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een overlijdensakte nodig ter verificatie van uw dierbare en hebben wij een machtiging nodig om namens u diensten te beëindigen of over te zetten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren en om eventuele verzoeken, klachten of vragen te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen
Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om de doeltreffendheid van onze dienstverlening en website te verbeteren en om onze klanten en Website-bezoekers beter te begrijpen. Zo onthouden we bijvoorbeeld uw inloggegevens zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de website bezoekt.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en schade te voorkomen
Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding) en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen.

4. Hoe worden deze gegevens gedeeld?


Alleen geautoriseerde werknemers van Closure hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de verlening van onze dienst.
In het kader van onze dienstverlening aan u, delen wij uw gegevens met de dienstverleners waarbij u abonnementen of contracten wil opzeggen of overdragen. Tevens kunnen jouw gegevens verwerkt worden met IT-dienstverleners die door ons als verwerker worden ingeschakeld en louter conform onze instructie de gegevens mogen verwerken. Wij delen nooit persoonsgegevens met bedrijven waarvan u ons niet uitdrukkelijk hebt gevraagd om er een abonnement op te zeggen of te wijzigen. Wij verkopen ook nooit uw persoonsgegevens aan derden.

5. Beveiliging van uw gegevens


Closure heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord).

6. Internationale doorgifte van gegevens


Uw informatie kan worden overgedragen en bewaard worden op servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wanneer dit het geval is zorgen wij voor passende aanvullende waarborgen, uit hoofde van artikel 46 AVG, om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Voor zover onze IT-dienstverleners zich buiten de EU bevinden, vindt doorgifte plaats op basis van standard contractual clauses of op basis van een Privacy Shield-certificering. Op uw verzoek kan u ons een kopie vragen van de toepasselijke grondslag voor deze doorgifte van uw persoonsgegevens.

7. Bewaartermijn


In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Closure persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Dat is 6 maanden na het laatste contactmoment.
De criteria die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:
  • de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben (zoals uw Closure account);
  • of er sprake is van een wettelijke bewaartermijn waaraan Closure onderworpen is; en
  • of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

8. Uw gegevens beheren, bekijken en updaten


Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens: recht op inzage, recht op rectificatie, recht van verzet, recht op beperking, recht op wissing, recht van bezwaar en recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
In uw Closure account kunt u op ieder moment uw persoonsgegevens zelf inzien en deze rechten uitoefenen door uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. Voor vragen of meer informatie kan u een e-mail sturen naar info@closure.nl.
Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

9. Privacy van kinderen


Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@closure.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@closure.nl.

10. Wijzigingen


Wij kunnen van tijd tot tijd dit Privacybeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina regelmatig te raadplegen. We zullen u echter op de hoogte houden van fundamentele wijzigingen aan dit Privacybeleid.

11. Contact


Wanneer u vragen heeft over dit Privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met Closure door een e-mail te sturen naar info@closure.nl of een brief sturen aan:
Closure B.V.
Stationsplein 45
Ruimte A7.209
3013AM Rotterdam
Closure heeft voor het melden van het overlijden bij financiële dienstverleners een licentie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Closure B.V. / Stationsplein 45 - Ruimte A7.209 / 3013AK Rotterdam Nederland / KVK: 70792828
© Closure 2020. Alle rechten gereserveerd.